Image Name

Rörelse och konstruktion

är ett tema där eleverna bygger olika fordon. De undersöker hur fordonen kan drivas fram med bl.a. lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter.  I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Kategorier: Fysik, Teknik
Årskurser: 4 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I Rörelse och konstruktion arbetar eleverna sig igenom teknikutvecklingens olika faser; identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning, samtidigt som de får möjlighet att förstå hur kunskaper om energi och olika krafter samt kunskaper om materialens egenskaper, påverkar deras möjligheter att lösa olika konstruktionsproblem.

Temat startar i elevernas konstruktioner, enkla skisser som övergår i konstruktionsritningar.

Utifrån diskussioner kring begreppet standard och dess betydelse för att kunna göra vetenskapliga experiment, undersöker eleverna hur olika krafter påverkar ett standardfordons rörelse.

I systematiska försök undersöker de sedan hur lagrad energi i gummisnoddar kan överföras till rörelse och hur friktion kan begränsa rörelsen.

Slutligen använder sig eleverna av sina kunskaper från temat för bygga ett fordon utifrån en kravspecification där även kostnaderna för konstruktionen ska beaktas.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Rörelse och konstruktion

Image Name

Detta ingår i temat

Rörelse och konstruktion består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

en Temapärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer, stöd för utvärdering av elevernas arbete och elevblad som kopieringsunderlag.

en Temabok för eleverna, med texter anknutna till temat.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar tre och tre ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Teknikuppdrag

Teknikuppdraget Framtidens fordon är ett tillägg till temat Rörelse och konstruktion som antingen kan användas direkt i anslutning till det ordinarie temaarbetet eller som uppföljning vid ett senare tillfälle.

Teknikuppdraget  är utvecklat i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens  projekt Barn ser på framtiden och resurscentrumet CETIS, Centrum för tekniken i skolan.

Artiklar i Ny Teknik

Se Wolksvagens självkörande bil

Tekniken som gjorde bränslecellerna 90 procent billigare

Billigare vätgasbil släpps till OS

Flygande bilen får klartecken.

Magnettåg sätter nytt fartrekord

Ladda bilen trådlöst 

Jättefabrik skapar bilbränsle av skog

Film med ny teknik som kan kopplas till Rörelse och konstruktion.

Image Name

Tips, frågor och svar

Hur hänger arbetet med tema Rörelse och kontruktion ihop med utbildningsvägar och arbeten som du kan välja mellan i framtiden?

Filmen är producerad av Martin Sandahl - student vid Högskolan Dalarna. Om du vill se filmen i helskärmsläge finn det en länk längst ner på denna sida.

Tips till läraren

När det är dags att plocka ihop temalådan för att skicka den till materielhanteraren, kan arbetet med att räkna all materiel ta mer tid än du har.
Ta gärna eleverna till din hjälp. Det är många olika saker i temat som behövs räknas så det räcker till alla elever. Att räkna 100 hopkopplare eller stänger är inte särskilt betungande.
Har du dessutom satt i system att anordna skallgång efter smådelar, efter varje uppdrag, så är risken för det ska fattas saker ganska liten.
Kom ihåg att notera vad som fattas på inventeringslistan.

Image Name

Bakgrund

Temat Rörelse och konstruktion är utvecklat med utgångspunkt från STC-temat Motion and Design.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • RK -Diskussionsfrågor till temaboken.doc
  05-13-2015 10:26
 • RK -Förslag till pedagogisk planering.doc
  05-13-2015 10:26
 • RK Kompetensprofil_beskriva_förklara.pdf
  05-13-2015 10:26
 • RK Kompetensprofil_granska_ta ställning.pdf
  05-13-2015 10:26
 • RK Kompetensprofil_systematiska_ Undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • RK_uppdrag1.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag10.pdf
  06-20-2018 12:50
 • RK_uppdrag11.pdf
  06-20-2018 12:50
 • RK_uppdrag12.pdf
  06-20-2018 12:50
 • RK_uppdrag13.pdf
  06-20-2018 12:50
 • RK_uppdrag14.pdf
  06-20-2018 12:50
 • RK_uppdrag2.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag3.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag4.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag5.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag6.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag7.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag8.pdf
  06-20-2018 12:49
 • RK_uppdrag9.pdf
  06-20-2018 12:50
 • rorelse-och-konstruktion_temats_innehåll_och_larande.jpg
  11-23-2017 07:38
 • rorelse-och-konstruktion_temats_innehåll_och_larande.pdf
  11-23-2017 07:38
 • Sida 12 - Den store Leonardo.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 14 - Bilen i Sverige.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 18 - Cykeln förr och nu.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 2 - Introduktion.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 22 - Tusentals år på hjul.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 24 - Så började flyget.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 32 - Sporten blir högteknologisk.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 36 - Lättare vardag.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 38 - Isaac Newton fick rätt till slut.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 6 - Rörelse och konstruktion i naturen.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag CENTR innehåll 4-6.xls
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Centralt innehåll 7-9.xls
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Kopieringsunderlag Framtiden fordon bilder.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Kopieringsunderlag Framtidens fordon Bildcollage.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Kopieringsunderlag Framtidens fordon Tankekort.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Kopieringsunderlag Framtidens fordon Tidsaxel liten.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdrag Kopieringsunderlag Framtidens fordon Tidsaxel stor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Teknikuppdragen syfte.doc
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

När eleverna arbetar med temat Rörelse och konstruktion ligger fokus i första hand på syften och centralt innehåll i fysik och teknik.

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället
Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet
Energiflöden mellan föremål.
Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 
Fysiken och världsbilden
Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Tekniska lösningar
Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö
Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösninga

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Rörelse och konstruktion

Rörelse och konstruktion var ett av de första teman som utprovades i Linköping. Det är också det första temat som reviderats.

Läs mer