Image Name

Mäta tid

I temat undersöker eleverna hur de med hjälp av periodiska cykler i naturen och genom enkla konstruktioner kan mäta tid.

Kategorier: Fysik, Teknik
Årskurser: 5 6

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

Temat Mäta tid startar i elevernas egna frågor och tankar kring tid och om hur vi kan mäta den. De undersöker sedan hur de kan ta hjälp av solen och skuggors längd för att mäta tid.

Efter att ha studerat olika kulturers och olika tiders sätt att åskådliggöra tiden och hur månens faser har påverkat vår tidsindelning, konstruerar eleverna olika typer av ur och jämför hur noggrant det går att avläsa tiden med hjälp av dem.

I slutuppdraget konstruerar eleverna olika ur som klarar att mäta en och en halv minut så nogrant som möjligt.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Mäta tid

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Mäta tid består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar tre och tre ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Tips, frågor och svar

I Lärarhandledningen finns det en avbildning av en månskära som inte är korrekt. En månskära kan inte se ut på det sättet.

Det stämmer att den som har ritat bilden har tagit sig konstnärliga friheter. När temat så småningom revideras kommer denna bild utgå. Det finns även andra detaljer i bilden som inte stämmer med svenska förhållanden. Läs om det i professor Bengt Gustafssons svar.

Världens mest exakta klocka 2008 - Artikel i Forskning och Framsteg

Artiklar om tidmätning i Världens Historia

Sök även på Länkskafferiet.

Några filmer om olika slags ur på Youtube.

Film - Mäta tid

Image Name

Bakgrund

Mäta tid bygger på strukturen hos det amerikanska temat Measuring Time och det utprovades tidigt under det första projektåret i Linköpings kommun, men det skulle dröja ända till 2005 innan temat bearbetades färdigt till nuvarande version. Detta berodde främst på att det även krävdes en hel del materielutveckling förutom den vanliga utvecklingen av handledningarna.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • mata-tid_temats_innehall_och_larande.jpg
  11-23-2017 07:16
 • mata-tid_temats_innehall_och_larande.pdf
  11-23-2017 07:16
 • monteringsinstruktion pendelur.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Mäta tid och Lgr sär 11.docx
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 4–6 

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Fysikens metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
rapporter.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

Centralt innehåll i årskurs 4–6 

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Tekniska lösningar

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag
till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Mäta tid i Nacka

2009 arbetade eleverna vid Ältaskolan i Nacka med temat mäta tid.

Se deras bildspel.

Läs mer