Image Name

Magneter och motorer

I temat undersöker eleverna egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.

Kategorier: Fysik
Årskurser: 6 7

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I temat Magneter och motorer utgår eleverna ifrån sina egna erfarenheter av magneter och studerar olika magneters egenskaper.

Med hjälp av magneter bygger sedan eleverna en kompass och de skapar magnetism med hjälp av elektricitet.

Slutligen bygger och studerar de enkla elektriska motorer och undersöker hur man kan alstra elektricitet med en generator.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Magneter och motorer

Image Name

Detta ingår i temat

Temat Magneter och motorer består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

En lärarpärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

En temabok med intresseväckande texter för eleverna kopplade till temat.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar tre och tre ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Teknikuppdrag

Teknikuppdraget Framtidens kommunikation är ett tillägg till temat Magneter och motorer som antingen kan användas direkt i anslutning till det ordinarie temaarbetet eller som uppföljning vid ett senare tillfälle.

Teknikuppdraget  är utvecklat i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Barn ser på framtiden och resurscentrumet CETIS, Centrum för tekniken i skolan.

Artiklar i Ny Teknik

Väskan laddar prylarna med sol

Kläder som förstärker mobilsignalen

Första mobilen med värmekamera

Superbasstationen ger 100 mbit/s i glesbygden

Image Name

Tips, frågor och svar

Statens Strålskyddsanstalt finns information om Magnetism och eventuella hälsorisker.

Varför är hästskomagneter formade som de är?

En hästskoform kan vara praktisk om man vill lyfta upp ett föremål av t ex järn eftersom eftersom det då fungerar som om man hade TVÅ raka magneter (en bit ifrån varandra) och kan lyfta dubbelt så mycket som med bara en rak magnet.

När man skall förvara en hästskomagnet kan man lägga en järnbit mellan magnetens ändar så att det hela får ungefär formen av ett O. Då bevaras magnetismen i magneten längre.

Image Name

Bakgrund

Magneter och motorer bygger på strukturen hos det amerikanska temat Magnets and Motors och var ett av de första teman som utprovades och bearbetades under det första projektåret i Linköpings kommun.

Temat är reviderat under 2012 för att bland annat ge mer didaktiskt stöd utifrån aktuell forskning.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Film elmotor MM.wmv
  05-13-2015 10:26
 • Magneter och motorer och Lgr sär 11.doc
  05-13-2015 10:26
 • Magneter och motorer och Lgr11.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MM Excelarbetsblad uppdrag 3.xls
  05-13-2015 10:26
 • MM innehåll och lärande.png
  05-03-2018 09:16
 • MM reviderad.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MM_temats_innehall_och_larande.pdf
  05-03-2018 09:09
 • MM_uppdrag1.pdf
  05-03-2018 08:54
 • MM_uppdrag10.pdf
  05-03-2018 08:56
 • MM_uppdrag11.pdf
  05-03-2018 09:09
 • MM_uppdrag12.pdf
  05-03-2018 09:09
 • MM_uppdrag13.pdf
  05-03-2018 09:09
 • MM_uppdrag14.pdf
  05-03-2018 09:09
 • MM_uppdrag2.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag3.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag3_kopieringsunderlag.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag4.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag5.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag5_tilläggsuppdrag.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag6.pdf
  05-03-2018 08:52
 • MM_uppdrag6_kopieringsunderlag.pdf
  05-03-2018 08:53
 • MM_uppdrag7.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag8.pdf
  05-03-2018 08:55
 • MM_uppdrag9.pdf
  05-03-2018 08:56
 • MM-Diskussionsfrågor till temaboken.pdf
  05-13-2015 10:26
 • MM-Förslag pedagogisk planering uppdrag 1-6.doc
  05-13-2015 10:26
 • MM-Förslag pedagogisk planering uppdrag 7-14.doc
  05-13-2015 10:26
 • MM-Förslag pedagogisk planering åk 4-6.doc
  05-13-2015 10:26
 • MM-Förslag pedagogisk planering åk 7-9.doc
  05-13-2015 10:26
 • p1_vetandets_varld_20140806_1300_252b27b.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 10 - En ko med magnet i magen.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 12 - Magnetism som syns.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 14 - Hitta rätt på öppet hav.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 20 - Från idé till världsstandard.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 24 - Orientering med kompass på tummen.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 26 - Flyttfåglar på rätt kurs.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 30 - Så blev det lättare att få kontakt.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 32 - Hemligt - här skapas en ny mobiltelefon.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 34 - Elektricitet plus magnetism är lika med sant.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 36 - Elektromagnetism får saker att hända.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 40 - Jättemagnet visar hästens inre.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 44 - Tåget som svävar på spåret.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 46 - Metalldetektorn genomskådar dig.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 48 - Elektricitet och magnetism - utvecklingen tar fart.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 52 - Ström ur ström.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 54 - Strömavbrott drabbar alla.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 6 - Vilken upptäckt.mp3
  05-13-2015 10:26
 • Sida 8 - Fritt fall - så funkar det.mp3
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Fysikens metoder och arbetssätt

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Centralt innehåll i årskurs 7-9


Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Fysiken i naturen och samhället

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi.

Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysiken och vardagslivet

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fysikens metoder och arbetssätt

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.


Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll i årskurs 4–6

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Tekniska lösningar

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Vanliga tekniska system i hemmen och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändras över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval till exempel för- och nackdelar med olika lösningar.


Centralt innehåll i årskurs 7-9

Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Tekniska lösningar

Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmaterial.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Elbilstävling

När eleverna på Fururum i Håbo kommun hade arbetat med Magneter och motorer, fördjupade de sig i elmotorn.

De byggde motorer och använde dem i sina bilkonstruktioner.

Läs mer