Image Name

Jämföra och mäta

vänder sig till de yngsta barnen i grundskolan, i år F-1. När barnen arbetar med temat lägger de en god grund för att senare kunna mäta med standardiserade enheter.

Kategorier: Fysik, teknik, matematik
Årskurser: F 1

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I temat Jämföra och mäta arbetar eleverna med längd och avstånd. De börjar med att göra jämförelser med kända längder och mäter sedan med hjälp av icke standadiserade enheter. När de sedan börjar mäta med föremål med enhetliga mått upptäcker de att deras resultat blir mer exakta. Slutligen mäter de föremål med olika former.

Temat är särskilt lämpligt att använda i förskoleklass eller tidigt i åk 1. Det ger en god förförståelse för mätningar både med linjal och måttband.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Jämföra och mäta

Image Name

Detta ingår i temat

Jämföra och mäta består av:

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

Handledning för läraren med bland annat didaktiska kommentarer och elevblad som kopieringsunderlag.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar två och två ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Frågor och svar

Kan man säga att en dörr är lång?

Det här en väldigt intressant fråga som tydligt visar problemen med hur vi uttrycker oss i vardagen och i specifika sammanhang. Om man ser på motsatserna lång - kort, så är det inte alls orimligt att säga att en dörr är lång. Så säger vi ju om långa och korta personer. Däremot är ju en person lång även om han eller hon ligger ner och så tänker vi oftast inte om dörrar. Läs hela  svaret.

Image Name

Tips

I Borlänge har man satsat på temat Jämföra och mäta i förskolan. Det gör man i samverkan mellan förskolan och F-klass/år 1. Förskolan har anpassat uppdrag 1-7 till sin läroplan och F-klass/år 1 gör en repetitionsuppgift av dessa uppdrag och fortsätter sedan med övriga uppdrag. På det sättet får de ut maximalt av temat då de lägger grunden i förskolan och bygger vidare på temats matematiska grund i F-klass/år 1. De får dessutom ett verktyg för samarbete mellan förskola och skola.

Image Name

Bakgrund

Jämföra och mäta bygger på strukturen i det amerikanska temat  Comparing and Measuring som var ett av de teman som tidigt utprovades i Linköpings kommun och  utvecklades under NTA-projektets första år.

Jämföra och mäta har utvecklats i flera steg för att stämma med svensk läroplan.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Förslag på pedagogisk planering Jämföra mäta - Hjo.pdf
  05-13-2015 10:26
 • jamfora-och-mata_temats innehåll och lärande.jpg
  11-23-2017 07:01
 • jamfora-och-mata_temats innehåll och lärande.pdf
  11-23-2017 07:01
 • JM Kompetensprofil_beskriva_förklara.pdf
  05-13-2015 10:26
 • JM Kompetensprofil_granska_ta ställning.pdf
  05-13-2015 10:26
 • JM Kompetensprofil_systematiska_undersökn.pdf
  05-13-2015 10:26
 • JM tilläggsuppdrag.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Jämföra och mäta 1-6.docx
  01-28-2016 06:24
 • Jämföra och mäta FK.docx
  01-28-2016 06:24

Temat och Lgr11

När eleverna arbetar med temat Jämföra och mäta ligger fokus i första hand på syften och centralt innehåll i fysik, teknik och matematik.

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Naturorienterande ämnen
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Metoder och arbetssätt
Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Tekniska lösningar
Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller

Matematik

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera
och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller
och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska
sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats.

Centralt innehåll i årskurs 1–3

Geometri
• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar,
trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes
relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa,
volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.