Image Name

Energi och hållbar utveckling

Kategorier: Fysik, kemi, teknik, biologi, samhällskunskap, geografi, historia
Årskurser: 8 9

Beställ handledningar

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av handledningar. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING

…är ett tema som lämpar sig väl för ämnesintegrering mellan NO- och SO-ämnena. Här berörs långsiktiga mål och centralt innehåll i såväl fysik, kemi och biologi som i historia, geografi och samhällskunskap. Läroplanens övergripande perspektiv som ska prägla all undervisning: miljö, etik, historiska och internationella, är något som också präglar temat, varför det finns ett gott stöd i Lgr 11:s läroplan och ämneskursplaner.

Temat som bygger på modern ämnesdidaktisk forskning tar sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling, vision II/kunskapens användning, och sociokulturell lärandeteori. Det innebär att undervisningen behandlar intresseskillnader och konflikter kring sociala, ekonomiska och miljömässiga mål, och att kunskap kommer till användning för att bedöma konsekvenser, ta ställning och fatta beslut. Det innebär vidare att elevers tankar och erfarenheter, problemformuleringar och förslag på lösningar är centrala i undervisningen, och att diskussioner, argumentationer och gemensamt utforskande är verktyg för lärandet. 

I tema Energi och hållbar utveckling erbjuds eleven att bli delaktig i en aktuell samhällsfråga som rymmer intresseskillnader, konflikter, framtid och ovisshet – den pågående klimatförändringen. Syftet med undervisningen är att eleverna ska ta reda på hur kunskaper om energi kan användas för att ta ställning och värdera handlingar i förhållande till klimatproblematiken. Därför handlar arbetsuppgifterna mindre om att hitta rätta svar och mer om att klargöra intresseskillnader och konflikter, skilja fakta från värderingar, identifiera orsaker och tänkbara konsekvenser samt att undersöka och jämföra olika alternativ. Det är genom diskussioner och argumentationer som eleverna utvecklar sina erfarenheter, och som underlag till diskussionerna arbetar eleven med värderingsövningar, kritisk granskning av texter, bilder, tabeller och diagram, intervjuer, tankekartor, beräkningar och systematiska undersökningar. 

Temat rymmer nitton uppdrag som fördelar sig på sex ”steg”. Varje uppdrag avslutas med en sammanfattning av lärandet i uppdraget, vilket kan användas av eleven som utvärdering av det egna lärandet och av läraren för formativ bedömning. Till varje uppdrag finns också angivet vilka långsiktiga mål och centralt innehåll som berörs i respektive ämne. På så sätt får lärare en god överblick över hur arbetet kan organiseras och fördelas mellan ämnena. Till hjälp i planeringsarbetet finns i lärarhandledningen även en översikt över temats innehåll och lärande, en sammanställning av vilket centralt innehåll som helt eller delvis berörs, ett förslag till pedagogisk planering att ge eleverna samt ett bedömningsstöd.

I steg ett möter eleverna två texter om energins betydelse i samhället respektive klimatförändringarnas konsekvenser, samt en värderingsövning. Det blir underlag för en sammanställning av frågor om vår energianvändning som eleverna upplever att de behöver få belysta för att förstå det som händer och hur man kan påverka det som sker.

I steg två undersöks vårt beroende av energi i vardag och samhälle, historiskt och globalt, samt kopplingen mellan energianvändning och klimatpåverkan. Eleverna arbetar med historiska bilder, tabeller och diagram, statistikverktyget Gapminder och skaffar sig underlag för en diskussion om villkoren för rättvisa klimatöverenskommelser.  

I steg tre får eleverna träning i att arbeta naturvetenskapligt och att organisera systematiska undersökningar för att ta reda på hur man kan bli mer energisnål i sin vardag. Frihetsgraderna i undersökningarna ökar successivt och eleverna planerar, genomför och utvärderar med allt större grad av självständighet.

I steg fyra är det dags att titta närmare på fysikteorin och se hur kunskaper om energiformer, energiomvandlingar och energikvalitet kan vara till hjälp för att förstå hur energi bäst kan utnyttjas och hur man kan bli mer energieffektiv och klimatsmart i sin vardag.

I steg 5 är det samhällets energikällor som står i fokus. Historiska tillbakablickar på hur energikällorna använts för olika energitjänster och jämförelser mellan hur energikällorna används nationellt och globalt idag. Avslutningsvis gör eleverna en jämförande analys av de olika energikällorna, där de själva bestämmer vilka kriterier som ska användas, värderar och fattar beslut om vilken energikälla de vill se mer av i framtiden.

I steg sex får eleverna möjlighet att använda sina kunskaper om energi, klimat och hållbar utveckling från temat till att försöka påverka och förändra. Skriva insändare, kontakta politiker, uppfinna något eller förändra något på den egna skolan –oavsett om eleven väljer att påverka på den individuella eller politiska nivån, lokala eller globala, får de möjlighet att praktisera sin handlingskompetens och känna att de kan göra skillnad.

Mer om Energi och hållbar utveckling

Image Name

Detta ingår i temat

Tema Energi och hållbar utveckling omfattar:

en dags utbildning för de lärare som ska använda temat för första gången.

en lärarpärm med  med didaktiska kommentarer till samtliga 19 uppdrag.  I denna finns och en introduktionstext kring de didaktiska grundtankarna i temat. Pärmformatet är valt för att läraren enkelt ska kunna komplettera eller uppdatera materialet antingen via hemsidan eller utifrån material läraren själv väljer.

ett elevhäfte med de nitton uppdragen samlade.

Det ingår ingen materielsats i temat

Image Name

Tips och länkar

Gapminder på svenska - utforska trenderna i världsutvecklingen.

Energiboken - finns att ladda ner som Pdf på KVA:s hemsida. Där finns även fler dokument med fakta om olika energislag.

Kemikalendern på Youtube

Energi i framtiden? Några Youtubeklipp.

Spara energi. Exempel

GASUCO Cards - är ett utmanande kortspel som på ett enkelt sätt får elever på högstadiet att diskutera energi och hållbar utveckling. Spelet passar mycket bra att använda när man arbetar med Energi och hållbar utveckling.

För bästa behållning rekommenderar NTA att man går till väga på följande sätt. Först introduceras klassen för vad hållbar utveckling är för något. Om man redan pratat mycket om det behövs förstås inte det. Det är viktigt att läraren läst och känner sig bekväm med reglerna, för att kunna hjälpa till och förklara om eleverna fastnar någonstans (ta sen gärna fem minuter före spelet och prata om vad eleverna förväntas göra).

Eleverna spelar i grupper om 3 – 5 elever per spel, vilket tar ungefär 40 min. De kan med fördel delas in i grupper som de vanligtvis inte sitter i (det ger oftast mer utvecklade och intressanta diskussioner).

Därefter tas lämpligen en lektion till uppföljning för att fånga upp alla frågor och diskussioner som kom upp under spelet. Genom följdfrågorna kan man, om man vill, förlänga diskussionerna på olika sätt och använda i olika övningar för flera lektioner.
Återkom gärna till oss med era erfarenheter av GASUCO Cards, så kan vi återkoppla till andra lärare hur spelet används på bästa sätt.
Beställ spelet på www.gasuco.com.

Frågor och svar om energi - Energimyndigheten

Inspirationsfilm - Hållbar utveckling

Image Name

Bakgrund

Temat Energi och hållbar utveckling har tagits fram av NTA Utveckling.  Detta har skett med stöd från bl.a.  Energimyndigheten, SAAB AB och några stiftelser.

Författare är Jonatan Lannemar SO-lärare Nacka kommun, Pia T Larsson NO-lärare Nacka kommun och Iann Lundegård universitetslektor vid Stockholms universitet.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Arbetsblad 5 1 elevbok bunden (nytryckt 2012).doc
  05-13-2015 10:26
 • Elevhandledning text uppdrag 1.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Energi _vindkraft.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_biomassa.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_jordvarme.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_karnkraft.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_kol.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_olja.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_sol.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_vagkraft.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energi_vattenkraft.jpg
  05-13-2015 10:26
 • Energiboken_rev3_2013.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Energikällor bilder.pdf
  05-13-2015 10:26
 • EoHU och Lgr sär 11.docx
  05-13-2015 10:26
 • Förslag - kunskapskrav för Energitemat i matris.doc
  05-13-2015 10:26
 • Förslag Pedagogiskt planering- Energi och hållbar utveckling.doc
  05-13-2015 10:26
 • Förslag till bedömningsfrågor Energitemat.doc
  05-13-2015 10:26
 • NTA_Energi_elev_REV_sid111.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NTA_Energi_elev_REV_sid112.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NTA_Energi_elev_REV_sid36.pdf
  05-13-2015 10:26
 • NTA_Energi_elev_REV_sid37.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Sammanställning av Tolkningsstöd för progressionsorden i kunskapskraven.doc
  05-13-2015 10:26
 • uppdaterade diagram och tabeller till uppdrag 5 och 18.doc
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 18 arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 18 skrivbart_arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 4 arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 4 kopieringsunderlag EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 4 skrivbart_arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 5 arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 5 arbetsblad 2 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 5 arbetsblad 3 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 5 skrivbart_arbetsblad 3 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 8 arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 8 arbetsblad 2 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 8 kopieringsunderlag EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 8 skrivbart_arbetsblad 1 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Uppdrag 8 skrivbart_arbetsblad 2 EoHU.pdf
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Syfte - ämnesspecifika mål

Fysik

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kemi

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska
 • samband i samhället, naturen och inuti människan.

Biologi

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning
 • i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Teknik

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

 Geografi

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • värdera lösningar på olika miljöoch utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Sammanställning av Centralt innehåll i NO/SO, Tk mm som helt eller delvis täcks när man arbetar med temat.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.

Exempel från användarna

Klass 9 i Torby

arbetar med Energi och hållbar utveckling

Läs mer