Image Name

Banbrytande teknik

I temat undersöker eleverna teknikutvecklingen från när järnvägen byggdes med enkla redskap till dagens avancerade säkerhetssystem i tåg.

Kategorier: Teknik, Fysik, Historia
Årskurser: 6 7 8

Beställ materiel

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar kan du kontakta din NTA-samordnare för att få mer information om beställning av temalådor, handledningar eller påfyllnadsmateriel. Om din kommun/fristående skolhuvudman inte är medlem kan du läsa mer om vad medlemskapet innebär.

Beskrivning

Image Name

Temats innehåll och lärande

I temat Banbrytande teknik börjar eleverna undersöka de enkla verktygen och de studerar hur den första järnvägen kunde byggas med muskelkraft.

Därefter studerar de planeringsfasen i ett järnvägsbygge, där dragningen av  spårsträckor måste  ske med hänsyn till landskapets utformning och vilka tekniska lösningar man har tillgång till.

När järnvägen är dragen, ska det gå tåg på den. Nu studerar eleverna hur tåg och lok har utvecklats bl.a. olika sätt att driva tågen.

Slutligen studerar eleverna hur säkerhetssystemen har utvecklats inom järnvägen.

I slutuppdraget designar eleverna vagnar för framtidens tågresor.

Temats innehåll och lärande beskriver hur elevernas arbete i de olika uppdragen hänger ihop med generaliserbara övergripande syften och innehåll. Syftet med dokumentet är att synliggöra elevernas lärande både för läraren och för dem själva.

Mer om Banbrytande teknik

Image Name

Detta ingår i temat

en temautbildningsdag som är obligatorisk för den som inte tidigare har arbetat med temat. På utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra de flesta av uppdragen, diskutera didaktiska frågor och få del av erfarenheter av elevers arbete och frågor.

en Temapärm för läraren med bland annat didaktiska kommentarer, stöd för utvärdering av elevernas arbete och elevblad som kopieringsunderlag.

en Temabok för eleverna, med uppdrag och texter anknutna till temat.

en materielsats som innehåller allt materiel som krävs för att trettio elever som arbetar tre och tre ska kunna genomföra alla temats uppdrag.

Image Name

Frågor och svar

Hur kan tåget hålla sig kvar på spåret?

På trafikverkets hemsida finner du svaret på frågan och på fler frågor om tåg och  järnväg.

Frågor och svar om Solkurvor

Om Järnväg och hälsa.

Statistik  - Bandata

Vad är egentligen ett signalfel? - Artikel i Ny Teknik

Image Name

Tips

Visa och diskutera filmen Som från ingenstans (16 min) eller filmen om Christoffer och Greger (8 min) - Trafikverkets ungdomsfilmer för ungdomar från 11 år och uppåt.

Är du intresserad av tåg och järnväg, både i historiskt och nutida perspektiv? Här har du en intressant hemsida som drivs ideellt. 

Det finns järnvägsmuseer i Gävle och i Ängelholm.

Image Name

Bakgrund

Banbrytande teknik har utvecklats i ett samarbete mellan Banverket (ingår numer i Trafikverket)och NTA Utveckling. Temat var färdigt att användas från och med höstterminen 2009.

Extramaterial, uppdateringar mm

Till temat finns också följande material

 • Banbrytande teknik 17 jan 2017.pdf
  01-18-2017 12:37
 • banbrytande-teknik_temats_innehall_och_larande.jpg
  11-23-2017 07:20
 • banbrytande-teknik_temats_innehall_och_larande.pdf
  11-23-2017 07:20
 • Banverket_Statistik_2006.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Biologisk mångfald på spåren.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BT_flik13-Kopieringsunderlag.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BT_flik14-Kvalitetskriterier-textsidor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BT_flik15-Ordlista.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BT_flik17-Planeringsunderlag.pdf
  05-13-2015 10:26
 • BT_flik18-Stordior.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Elektromagnetiska fält kring järnvägen.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Lövhalka information.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Snö och kyla.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Solkurvor.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Träsliprar och miljön.pdf
  05-13-2015 10:26
 • Växter och små djur i spår.pdf
  05-13-2015 10:26

Temat och Lgr11

Teknik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar, 
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och 
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Årskurs 4–6

Tekniska lösningar

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. 

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor. 

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner. 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. 

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö 

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. 

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. 

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Centralt innehåll

I årskurs 7–9

Tekniska lösningar

Styr– och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse. 

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen
samverkar.

 Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska
eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska
innovationer.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Fysik

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Årskurs 4–6

Fysiken och vardagslivet

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysiken och världsbilden

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Centralt innehåll

Årskurs 7–9

Fysiken och vardagslivet

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.  

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Fysiken och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och
människors levnadsvillkor.

Historia

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, 
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Centralt innehåll

Årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen,samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar,
bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Hur historia används och historiska begrepp 

Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Utbildningar

Innan du börjar arbeta med något av NTA:s teman ska du först ha gått en introduktionsutbildning. Om temat du ska arbeta med är nytt för dig, ska du först gå en temautbildning. 

Om du arbetar hos någon av NTA:s medlemmar har du möjlighet att gå utbildningarna. Utbildningarna organiseras och genomförs lokalt hos varje medlem eller i samarbete med andra medlemmar. Kontakta din NTA-samordnare för att få veta mer.